0.2 C
Rīga
trešdien, jūlijs 15, 2020
Mājas Sprediķi Anna CILVĒKS UN VIŅA DUMPĪGĀ DABA

CILVĒKS UN VIŅA DUMPĪGĀ DABA

SCOAN 26/01/2020

LEPNĪBA – LIELĀKAIS GRĒKS

Es ticu, ka jūs visi man piekritīsiet, ka cilvēku starpā neviens nav perfekts. Tāpēc mēs cenšamies saprast, kādās lietās mums jāmainās un jālabojas – tā ir daļa no problēmas risināšanas. Vājības noteikšana jau ir 50% no uzvaras.

Bet lepnība nenonāk līdz šim secinājumam – tikai pazemība. Kāpēc? Lepnība nekad neskatīsies atpakaļ, lai atcerētos pazemīgo sākumu. Nekad neaizmirsti, no kurienes tu esi nācis!

Un kas var nicināt šo sīko sākumu dienu?

CAH. 4:10

Mums ir tieksme aizmirst kad, kur un kā mēs “iesākām” – visbiežāk, kad mēs esam celti godā un spožumā. Mēs aizmirstam “sēšanas” laiku, “apūdeņošanas” – laiku, kad laistījām nākotnes sēklu, bet tomēr nekad neaizmirstam pļaušanas laiku.

Tāpēc daudzi no mums lielas ar saviem sasniegumiem, it ka mēs būtu spēku devuši paši sev, kamēr citi jūtas nevērtīgi, jo viņi neizceļas ar savam spējam.

Ja tu kā kristietis vērtē savu ego augstāk par savu sirdsapziņu vai savas ambīcijas liec augstāk par dvēseles glābšanu, tu apbēdini Svēto Garu ar savu lepnību.

Dievs stājas pretim lepniem, bet pazemīgiem dod žēlastību.

JĒK. 4:6

Ko mums nodara lepnība? Lepnība paslēpj patieso sirds stāvokli. Tā aizmiglo skaidrības acis un izkropļo skatu uz dzīvi. Lepnība skatās uz sevi kā upuri, nevis uzskata, ka katrs ir sava likteņa arhitekts un vaininieks.

Tas ir iemesls mūsu attieksmei: man darīja pāri, mani pievīla, mani notiesāja – neviens mani nesaprot!” Lepnība padara labāko draugu par ļaunāko ienaidnieku. Lepnība noved pie neapmierinātības; un neapmierinātībai ir savs logo.

NEAPMIERINĀTĪBA

Kāds izskatās neapmierinātības LOGO? – NEKAD NEKAS NAV LABI. Neapmierinātība liks vīrietim vēlēties būt sievietei un otrādi. Tā pat vēlēsies padarīt ļaunāko ienaidnieku par labāko draugu – ne Dieva dēļ, bet savtīgu, materiālu un visiem zināmu iemeslu dēļ. Neapmierinātības dēļ gaišas ādas cilvēks vēlēsies būt tumšādains un otrādi, kā arī resns vēlēsies būt tievs un tievs – resns. Sieviete ar īsiem matiem gribēs garus matus un otrādi un tā joprojām – tas viss neapmierinātības dēļ.

DUMPĪBA

Kad cilvēks dzenas pēc tā, kas viņam nav, viņš kļūst dumpīgs. Kas ir dumpība? Dumpība ieliek mūs tur, kur Dievs nevēlas mūs redzēt. Tā ceļ sevi Dieva vietā. (Jer. 29:11) – Dievam ir labi plāni uz mums un Viņš vēlas mūs ielikt, kur Viņam labpatīk. Dumpība padara mūs vairāk par Dieva ienaidniekiem, nekā draugiem. Bībele saka, ka nepaklausība Dievam ir tikpat ļauna kā burvestība un augstprātība līdzinās kalpošanai elku dieviem (1. Sam. 15:23).

Bībele saka, ka dumpīgs cilvēks tiecas nodarīt ļaunu, bet pret viņu tiks sūtīts nāves vēstnesis (no Ang. val. tulk. Sal. pam 17:11 ). Faktiski tas, kas dumpojas pret Dievu, apzināti nostājas pret Dievu un saņems sodu. Piemēram, Jes. 14. nod., Dievs radīja Luciferu visskaistāko no eņģeļiem, bet vēlme ieņemt Dieva vietu pazudināju viņu ellē uz mūžiem.

1. Moz. 2. nod. – Par spīti tam, ka Dievs deva Ādamam visu Ēdenes dārzu, viņš tiecās pēc aizliegtā augļa. Šī dumpīgā iegriba šķīra viņu no Dieva kātbūtnes.

1. Moz. 11. nod. – Dievs vienoja pasauli ar vienu valodu – visi viens otru saprata, bet cilvēku dumpīgā rīcība radīja pasaulē jucekli. Šodien, es un tu, ciešam no šīm sķelšanās sekām, ieskaitot tikumības nicināšanu, korupciju valsts mērogā – visur apkārt slimības un invaliditāte.

4. Moz. 32. nod. mēs lasām par Israēla bērnu nemitīgo sacelšanos pret Dievu, kas bija par iemeslu viņu klaiņošanai tuksnesī 40 gadus, kamēr iegāja apsolītajā zemē!

Mūsu mazās un lielās sacelšanās pret Dievu pierāda to, ka cilvēks cēlies no Ādama. Bet Dievam bija plāns griezt par labu cilvēka sacelšanos. Visa bībele ir par to, kā šis plāns attīstās un beigās piepildās ar Viņa vizīti pasaulē caur Savu Dēlu Jēzu Kristu.

SLIKTS PIEMĒRS SLIKTI IETEKMĒ

4. Moz. 16 nod. ir stāsts par Korahu no Levija cilts, kurš sapulcināja 250 citus dumpiniekus un nostājās pret Mozu, pārmezdams par viņa valdīšanu pār Israēla draudzi. Kur Mozus aizrādīja: kāpēc viņš nav apmierināts par doto žēlastību kalpot Tā Kunga namā? Dievs saskaitās un sodīja dumpiniekus, liekot zemei atvērties un aprīt viņus dzīvus, kā arī sadedzinot ar uguni pārējos 250 sekotājus.

5 KĀRDINĀJUMI

Pastāv 5 unikālie kristieša kārdinājumi:

  1. Bailes
  2. Ego
  3. Alkatība
  4. Lepnība
  5. Dumpība

Sātana augstākais mērķis, kārdinot Dieva bērnus, ir novērst mūsu uzmanību un gāzt mūsu pozīciju Dievā, tādējādi graujot mūsu atkarību no Dieva, pienākumu pret Dievu, nodošanos Viņam un dalīšanos ar Viņu visā. Tas ir iemesls, kāpēc, mums kāpjot dzīvē augstāk, mūsu laiks ar Dievu un lojalitāte pret Dievu mazinās. Šīs lietas lēnām parādās mūsu raksturā līdz pienāk brīdis, kad mēs alkstam pēc slavas un goda, kas pienākas vienīgi Dievam. Ja tu alksti pēc bagātības, svētības, amata, ietekmes, tad atceries, ka visas augstās vietas ir slidenas vietas. – Esi nomodā un lūdz Dievu!

DZĪVAIS MĀLS

Dzīve ko dzīvojam nepieder mums (1. Moz. 2:11). Tikai Dieva Gars dod šo brīnumaino dzīvību. Kad Dievs veidoja cilvēku no pīšļiem, tajos nebija nekā brīnumaina pirms Dievs neiedvesa tajos dzīvību. Dievam mēs ļoti rūpam. Ne tikai mēs esam Viņa mākslas darbs, bet, kas ir pats svarīgākais – esam Viņa Gara mājvieta. Dievs veido raksturu mūsos, lai mēs, nonākot tur, kur lemts, nesaplaisātu, neeksplodētu un nepazaudētu visu.

Iztēlojies sevi kā pīšļus pirms Dievs iedvesa tajos dzīvību: ja cilvēks neievēro galveno dzīves esenci, tad viņš ir kā māls, kas lēnām sadrūp un kam trūkst pēdējais dzīvības pieskāriens, kas piešķir tam formu. Ja tu staigā bez Dieva Gara, tu esi pīšļi un māls – bez virziena, atklāsmes.

Pārtrauc kultivēt kāri darboties bez Dieva, jo dzīve nepieder mums. Tā mēs esam zaudējuši Dieva elpu mūsos. Bībele saka, ka Gars dara dzīvu, miesa neder nenieka (Jāņ. 6:63).

Kad Dievs redz, ka mēs ejam pārāk tālu savā lepnībā, Viņš pieļaus slimības, neveiksmes un vilšanās mūsu dzīvēs, lai darītu pazemīgus un nezaudētu pestīšanu. No tā mums būtu jāmācās paklausību, bet mēs sākam zūdīties, sūdzēties un bēgt no Dieva – no tā, kas mūs būtu stiprinājis. Tā mēs bēgam no glābšanas.

Kad mēs pieņemam likstas, paciešot visas sāpes, mūsu skumjas pārtaps priekā. Pārtrauc bēgt un mācies pazemību! Mācīties paklausību nozīmē sekot Dieva procesiem, tas savukārt prasa nodošanos. Tajā dienā, kad tu pilnībā nododies Jēzum, tu piesaki karu sātanam. Pēc tavas nodošanās Jēzus tevi pieņems un uzņemsies tavus izaicinājumus.

Ne velti Pāvils teica: kad esmu nespēcīgs, tad esmu spēcīgs (1. Kor 12:10). Kad esmu pazudis, tad esmu atrasts, utt.

Taču manis ieturamo ceļu Viņš zina itin labi, un, ja Viņš mani pārbaudītu, es tiktu atrasts zeltam līdzīgs.

ĪJAB. 23:10

Nobeigumā: Jēzus nespēs izmantot cilvēku, kurš nav pieredzējis dažādas dzīves grūtības – nabadzību, slimības. Tos, ar kuriem Jēzu vēlas personīgi tuvas attiecības, viņš pārbauda un pakļauj dzīves grūtībām, lai mēs saprastu, cik nepelnīta ir Viņa žēlastība. Šobrīd daudzi no mums iet cauri šiem pārbaudījumiem un tomēr turpina kurnēt. Mēs staigājam vaimanādami un meklēdami grēkāzi, apvainojot māti par raganu, utt.

Bībele saka, ka nekas mūs nevar šķirt no Dieva mīlestības. Nekas. Ikviens var apliecināt: “Jēzus ir Kungs!”, bet tik un tā Sv. Garam tas ir jāpārbauda. Mūsu glābšana nav panākta ar cilvēciskām spējām, bet caur vienību Jēzu Kristū. Viss ir no Dieva žēlastības. Lai mīlestība ir augstāk par citām lietām.

Ja tu neesi iemācījies novērtēt dzīvi, ko Dievs tev devis, tad tevī ir dumpības gars. Tāds ir nelietderīgs instruments Dieva rokās. Pārskati savu mīlestību pret Dievu, lai tu nesaņemtu sodu, ko tu tiešām esi pelnījis, jo Dievs ir žēlsirdīgs un var apžēloties par mums; to Viņš parāda caur Jēzu, likdams Viņam mirt pie krusta mūsu dēļ.Nožēlo grēkus un nododies jaunam dzīves veidam. Lai nepaklausīgais top paklausīgs, šaubīgais – ticīgs.

LŪGŠANA

Lūdz Sv. Garam izdzīt no sevis visu nepaklausību un pretošanos Dievu! Lūdz Dievam labprātīgu un paklausīgu Garu – sekot Viņam dienu no dienas. Lūdz, lai Viņš dod vairāk no Sevis, paņemot prom visu, kas saistīts ar tevi.

ATBILDĒT

Lūdzu, ievadiet savu komentāru!
Lūdzu, ievadiet savu vārdu šeit

- Advertisment -

Most Popular

LŪGŠANAS SIRDS

Rakstvietas: Ef. 6:18, Ps. 66:18 Tie, kas slavē Dievu šeit virs zemes no visas sirds, debesīs jutīsies kā mājās....

ATBRĪVOTS NO ZAGŠANAS GARA

Kopš bērnības Emanuelam Gabi bija zagšanas problēma. Viņš zaga pat gaļu no mātes vārītās zupas. Viņam nezinot, viņš bija dēmonisku spēku varā.

ES TICU, PALĪDZI MANAI NETICĪBAI

Galvenā rakstvieta: Marka 9:23-29 Kad tu ēdīsi no debesu maizes, tev vairs nesalks. Kā rakstīts: tavi vārdi ir saldāki...

NEESI IZBIJIES!

Kad mēs esam baiļu un panikas pārņemti, citiem vārdiem sakot, neredzam problēmām un situācijām pāri, mēs aizmirstam par ticību.

Recent Comments